Kan een inschrijving die niet aan de knock-outeis voldoet worden hersteld?

21 feb 2017 Vastgoedrecht Karelijne van Kampen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Aanbestedende diensten stellen regelmatig selectie eisen aan inschrijvers. In dit geval was het aanbestedingsdocument zo opgesteld dat iedere vraag als aparte eis was geformuleerd en dat de inschrijver per eis aan moest geven of hij daaraan voldeed of niet. Een inschrijver die niet aan de eis voldeed, werd op grond van het gestelde in het aanbestedingsdocument uitgesloten. De rechtbank Overijssel heeft zich in december 2016 tweemaal over een dergelijke kwestie gebogen. De vraag die op tafel lag: moet een inschrijving die niet aan de knock-outcriteria voldoet, worden uitgesloten en ongeldig verklaard? Of mag de inschrijver zijn inschrijving nog herstellen? In dit eerste blog uit een serie van twee, bespreek ik een van deze zaken.

Ongeldige inschrijving door het niet voldoen aan de knock-outcriteria

In de eerste zaak was de vraag (selectie-eis) over Social Return On Investment (SROI) gemarkeerd als knock-outeis. Wanneer de inschrijver deze vraag negatief zou beantwoorden, zou de inschrijving ongeldig zijn. De inschrijver had deze vraag met een ‘nee’ beantwoord, waardoor zijn inschrijving ongeldig werd verklaard. Hier was hij het echter niet mee eens.

Motivatie voor kort geding

De inschrijver spande daarom een kort geding aan. Hij vond dat hij in de gelegenheid had moeten worden gesteld om zijn inschrijving te verbeteren. Hier had hij de volgende redenen voor:
  1. Hij had de ‘nee’ abusievelijk aangekruist; er is sprake van een kennelijke fout.
  2. Hij had al aangegeven wel aan alle selectie-eisen te voldoen.
  3. Door het indienen van zijn inschrijving, zonder voorbehoud, is hij akkoord gegaan met alle eisen van de aanbesteding dus ook met de SROI-eis.

Uitgangspunten bij deze zaak

Het uitgangspunt bij dergelijke zaken is dat een aanbestedende dienst moet uitgaan van de inschrijvingen zoals zij die bij het sluiten van de inschrijvingstermijn hebben ontvangen. De beginselen van gelijke behandeling en transparantie verzetten zich ertegen dat een inschrijver zijn inschrijving naderhand nog wijzigt of aanvult. Volgens vaste wetspraak kan hierop in uitzonderlijke gevallen een uitzondering worden gemaakt. Dit kan alleen als de wijzigingen in werkelijkheid niet leiden tot een nieuwe inschrijving. Inschrijvingen kunnen wel worden hersteld als het gaat om:
  1. Een eenvoudige precisering. Bijvoorbeeld wanneer een inschrijver inschrijft voor € 1.000.000 terwijl het overduidelijk is dat het € 100 had moeten zijn.
  2. Het rechtzetten van een materiële fout. Bijvoorbeeld een inschrijving die wel per gewone post is ingeleverd, maar dezelfde inschrijving is niet digitaal aangeleverd (terwijl dit ook had gemoeten).

De uitspraak van de rechter

De aanbestedende dienst kan geen herstel bieden als zij in haar aanbestedingsdocument heeft opgenomen dat het ontbreken van bepaalde informatie uitsluiting van inschrijving tot gevolg heeft. De rechter kwam tot het oordeel dat het hier een knock-outeis betreft. Op die grond mag geen gebruik worden gemaakt van herstel om de inschrijving te corrigeren of aan te vullen. Bovendien zou het toestaan van herstel ertoe leiden dat een nieuwe inschrijving wordt ingediend. Dit is in tegenspraak met het gelijkheidsbeginsel.

Ga altijd na of herstel van de inschrijving nog mogelijk is

Als een inschrijver wordt uitgesloten of zijn inschrijving ongeldig wordt verklaard, is het zaak om altijd na te gaan of herstel nog mogelijk is. In deze zaak was dit niet het geval, maar in mijn volgende blog zal ik een zaak bespreken waarin herstel nog wel mogelijk was. Wanneer u uw inschrijving wilt herstellen, dient u snel te handelen. De bezwaartermijn en termijn voor een kort geding is 20 dagen na ontvangst van uitsluiting of ongeldigheidsverklaring. Wees er daarom snel bij! Fotocredits: Fotolia.

Over de blogger
Karelijne van Kampen

Aanbestedingen en staatssteun vormen een niche binnen het vastgoedrecht, maar zijn niet beperkt tot vastgoed.

Meer artikelen van Karelijne van Kampen
Karelijne-van Kampen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.