De ketenregeling en de bbl

30 aug 2018 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Bbl is een afkorting die staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Een belangrijk kenmerk daarvan is dat werken en leren met elkaar worden gecombineerd. De leerling die een dergelijke opleiding volgt, treedt in dienst van het bedrijf waar hij werkzaamheden verricht en daarnaast volgt hij een opleiding.

Ketenregeling van toepassing?

Bedrijven willen vaak voorkomen dat een vast dienstverband ontstaat gedurende het werk-leertraject. Recent werd mij in dat kader nog gevraagd of de ketenregeling van toepassing was op een leerling die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had gesloten met de werkgever waar hij werkzaamheden verrichte in het kader van zijn leertraject.

Hoofdregel

De ketenregeling houdt in dat:
  • als sprake is van meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden, dan geldt de arbeidsovereenkomst vanaf de vierde overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.
  • als sprake is van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die bij elkaar een periode van 24 maanden overschrijden, en die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden, dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst vanaf het moment dat de 24 maanden zijn overschreden als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Antwoord

Uitgangspunt is dat de ketenregeling van toepassing is, tenzij in de wet een uitzondering is opgenomen. Het Burgerlijk Wetboek kent een aantal uitzonderingen op de ketenregeling. Eén van deze uitzonderingen ziet toe op de bbl. De bbl is uitgezonderd van de ketenregeling, omdat de wetgever het onwenselijk acht dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou ontstaan terwijl een opleiding nog niet is afgerond. De werkgever kon dus gerust zijn. Er ontstond in zijn geval geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De uitzondering in de wet geldt echter niet voor alle leer-werktrajecten.

Alleen mbo

De beroepsbegeleidende leerweg een vorm is van werken en leren binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De Wet educatie en beroepsonderwijs bepaalt expliciet dat deze geen betrekking heeft op het hoger beroepsonderwijs (hbo). De uitzondering op de ketenregeling geldt dus niet voor een arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met een werk- en leertraject op hbo- of wetenschappelijk niveau. De ketenregeling is dan gewoon van toepassing.

Opstellen arbeidsovereenkomst

Ondanks de wettelijke uitzondering op de ketenregeling in de wet voor bbl-contracten is het voor de werkgever van groot belang dat de arbeidsovereenkomst op correcte wijze wordt opgesteld. Zonder uitdrukkelijke koppeling met de bbl-opleiding loopt de werkgever het risico dat de uitzondering op de ketenregeling niet van toepassing is. Laat een bbl-contract dus vooraf toetsen om problemen achteraf te voorkomen. Fotocredits: Jacob Lund / Adobe Stock

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.