Alles wat je moet weten over de Wet kwaliteit incassodienstverlening

12 apr 2024 Ondernemingsrecht Yannick Willems

Vanaf 1 april 2024 (geen grap) is de Wet kwaliteit incassodienstverlening (WKI) van kracht. Deze wet is een belangrijke stap om de incassopraktijk te verbeteren en te reguleren in Nederland.

Voorheen bestond er niet een ‘echt’ wettelijke kader gericht op incassodiensten, waardoor situaties ontstonden waarin consumenten onnodig in de problemen kwamen. De invoering van de WKI is bedoeld om veelvoorkomende misstanden, zoals onterechte of verjaarde vorderingen, onduidelijke kosten en onnodige druk door incassobureaus, aan te pakken en te voorkomen.

Ik wil meer weten over ondernemingsrecht

Reikwijdte van de WKI

De WKI is van toepassing op bedrijven die buitengerechtelijke incassowerkzaamheden uitvoeren. Het gaat hierbij om een breed scala aan activiteiten. Het is belangrijk op te merken dat overheidsorganisaties en bedrijven die zelf hun openstaande facturen innen, niet onder de WKI vallen. Ook geldt de WKI niet voor het innen van openstaande betalingen van niet-natuurlijke personen, zoals bedrijven.

Verplichte registratie

Een belangrijk aspect van de WKI is de verplichte registratie voor bedrijven die incassowerkzaamheden willen uitvoeren. Deze registratie is bedoeld om ervoor te zorgen dat alleen bedrijven die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, incassowerkzaamheden mogen verrichten.

Het register wordt door bij Justis beheerd en alleen bedrijven die kunnen aantonen dat ze aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, worden geregistreerd.

Gerechtsdeurwaarders en advocaten zijn uitgezonderd van deze registratieplicht, omdat zij uit hoofde van de op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving al elders staan ingeschreven.

Kwaliteitseisen

De WKI en het daarbij behorende besluit leggen belangrijke kwaliteitseisen op aan de incassodienstverleners.

Deze eisen zijn bedacht en ontworpen om een eerlijke, transparante en klantgerichte benadering te waarborgen bij het innen van openstaande vorderingen.

Zo dienen zowel medewerkers als leidinggevenden binnen incassodienstverleners een diepgaand inzicht hebben in de vereiste vakkennis en de geldende wet- en regelgeving. Ze moeten in staat zijn om op een correcte manier om te gaan met schuldenaren die worstelen met financiële problemen, terwijl ze klantgericht blijven.

Daarnaast moet de structuur en detaillering van vorderingen duidelijk zijn. Particuliere schuldenaren moeten gemakkelijk kunnen achterhalen wat de oorspronkelijke vordering, de rente en eventuele bijkomende kosten zijn. Dit zorgt ervoor dat particuliere schuldenaren volledig op de hoogte zijn van hun financiële verplichtingen.

Incassodienstverleners dienen verder alle relevante informatie verstrekken en alle overeenkomsten schriftelijk te bevestigen om een open en eerlijke communicatie te bevorderen.

Ook moeten incassodienstverleners een gedegen administratie bijhouden. Dit geeft hen een duidelijk overzicht van alle vorderingen en de voortgang van het incassoproces. Hierdoor kunnen ze efficiënt en effectief werken en eventuele geschillen adequaat oplossen.

Tot slot moeten incassodienstverleners beschikken over een effectieve klachten- en geschillenregeling. Klachten moeten in eerste instantie intern worden afgehandeld, maar kunnen ook worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. Het is van belang dat alle medewerkers die belast zijn met incassowerkzaamheden betrouwbaar en integer zijn. Om die reden dienen medewerkers van een incassodienstverlener in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

incassokosten ondernemingsrecht

''Een belangrijk aspect van de WKI is de verplichte registratie voor bedrijven die incassowerkzaamheden willen uitvoeren.''

Beperking van incassokosten

Een ander belangrijk aspect van de WKI is de beperking van incassokosten, met name bij kleine vorderingen, die per 1 oktober 2024 nog aan de wet wordt toegevoegd. Met deze toevoeging wordt voorkomen dat particuliere schuldenaren onevenredig zware financiële lasten moeten dragen, omdat cumulatie van incassokosten bij vorderingen lager dan € 266,67 worden beperkt.

Het vorenstaande geldt niet wanneer de schuldenaar een bedrijf betreft en/of wanneer de transactie van commerciële aard is. In dergelijke gevallen is het wel mogelijk dat incassokosten zich opstapelen. Zie daarvoor mijn eerdere blog.

Handhaving van de WKI

Om de naleving van de WKI te waarborgen, zal er strikt toezicht worden gehouden op de incassopraktijk. Bedrijven die zich niet aan de wet houden, kunnen rekenen op maatregelen zoals boetes en zelfs het verlies van hun registratie.

Deze handhaving is bedoeld om de integriteit van de incassopraktijk te waarborgen en ervoor te zorgen dat particuliere schuldenaren op een eerlijke en rechtvaardige manier worden behandeld.

Neem contact op voor hulp

De WKI is een belangrijke stap om de incassopraktijk in Nederland te verbeteren. Door middel van registratie, kwaliteitseisen en strikte handhaving beoogt de wet een eerlijke en transparante omgang met financiële verplichtingen te waarborgen. Dit zal niet alleen ten goede komen aan particuliere schuldenaren, maar ook aan de integriteit van de incassopraktijk als geheel.

Heb je zelf hulp nodig bij het incasseren van facturen? Neem dan gerust contact op met mij of mijn collega’s van de sectie ondernemingsrecht.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Yannick Willems

Yannick is gespecialiseerd in het vastgoed- en ondernemingsrecht. Hij heeft ervaring met het opzetten van samenwerkingen en ondernemingen, maar houdt zich ook bezig met conflicten binnen ondernemingen.

Meer artikelen van Yannick Willems

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.