Toezicht en handhaving

De overheid heeft onder meer als taak om toezicht te houden op de naleving van wetten en regels. Als er wetten of regels worden overtreden kan er handhavend worden opgetreden. Sterker nog, vaak móet dat. Op de overheid rust namelijk een beginselplicht tot handhaving. De overheid heeft veel bevoegdheden bij de handhaving. Krijgt u met een toezicht of handhaving te maken? Dan is het goed om u in een zo vroeg mogelijk stadium te laten adviseren over uw rechten en plichten.

De overheid en handhaving

Als de overheid een overtreding constateert, kan zij handhavend optreden. Dit kan ambtshalve of naar aanleiding van een handhavingsverzoek. Van een overtreding is bijvoorbeeld sprake als gehandeld wordt in strijd met het bestemmingsplan, als de vereiste vergunning ontbreekt of als juist in strijd met de vergunning wordt gehandeld. Het bevoegd gezag kan er dan – afhankelijk van de situatie – voor kiezen een waarschuwing te geven, maar zij kan ook een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of zelfs een bestuurlijke boete opleggen. Ook kan de omgevingsvergunning worden ingetrokken.

Ik wil meer weten over Omgevingsrecht

Blog-preventieve handhaving

"De overheid heeft onder meer als taak om toezicht te houden op de naleving van wetten en regels."

Voordat handhavend wordt opgetreden wordt vaak eerst een voornemen of vooraankondiging aan u gestuurd. Daartegen kunt u een zienswijze kenbaar maken. Daarna volgt het handhavingsbesluit. Tegen een handhavingsbesluit staat bezwaar en beroep open. Gelet op de korte termijnen in handhavingszaken, is het wel van belang dat u tijdig in actie komt. Daarmee voorkomt u dat u te maken krijgt met een verbeurde dwangsom of de kosten van bestuursdwang.

Als u een door de overheid opgelegde last onder dwangsom namelijk niet naleeft, verbeurt u de dwangsom. De overheid kan de dwangsom dan invorderen, oftewel opeisen. Sterker, meestal móet dat, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Denk hierbij aan overmacht, misbruik van bevoegdheden of verwijtbaar handelen door de overheid. Deze bijzondere omstandigheden worden echter niet snel aangenomen. Laat u zich hier dus altijd over adviseren.

De sectie Omgevingsrecht van AK

De sectie Omgevingsrecht van AK Advocaten is gespecialiseerd in toezicht- en handhavingsvraagstukken. Wij hebben jarenlange ervaring met handhavingszaken en staan voornamelijk ondernemers, instellingen en particulieren bij. Bent u geconfronteerd met een handhavingsbesluit en kunt u zich daar niet in vinden? Of wenst u juist dat de overheid handhavend optreedt? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder. Ook als u wordt geconfronteerd met een invordering, kunt u bij ons terecht voor advies en bijstand. Wellicht kunt u een beroep doen op bijzondere omstandigheden of op matiging van de dwangsom.

Juridisch advies over toezicht en handhaving?

Bij AK Advocaten bent u aan het juiste adres voor alle vraagstukken toezicht en handhaving. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen graag.

Ik ga contact opnemen met Omgevingsrecht