Vastgoedrecht

Inkoop en aanbestedingsrecht

Bij het inkopen en aanbesteden van een opdracht zijn vaak veel partijen betrokken en kan helaas veel misgaan. Er zijn veel problemen denkbaar die ook juridische consequenties hebben. Het is daarom van belang om tijdig een advocaat te raadplegen, omdat in veel gevallen snel moet worden gehandeld.

Aanbestedingsrecht voor de inkoopppraktijk

Aanbestedingsrecht 

Met een aanbesteding maken opdrachtgevers bekend een opdracht te willen laten uitvoeren, waarop bedrijven kunnen reageren door een offerte in te dienen. Een aanbesteding is voor overheidsinstanties vaak noodzakelijk, omdat hun activiteiten met gemeenschapsgeld zijn gefinancierd. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van groenvoorziening en infrastructuur of aan de aankoop van kopieermachines.

Een aanbesteding roept vaak ook vragen op, zoals:

 • Moet een opdracht (Europees) worden aanbesteed?
 • Wanneer is sprake van een aanbestedingsplicht?
 • Welke aanbestedingsprocedure is het meest geschikt voor het in de markt zetten van de opdracht?
 • Hoe lang van tevoren moet de aanbesteding worden opgezet en welke termijnen gelden er?

Tijdens de aanbestedingsprocedure kunnen bij zowel de aanbestedende diensten als bij inschrijvers vragen rijzen als:

 • Voldoet een inschrijving aan de gestelde minimumeisen?
 • Is voldaan aan de geschiktheidseisen?
 • In welk geval mag een aanbieding worden aangevuld?
 • Mag inzage worden verschaft in aanbiedingen van andere inschrijvers?

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten is specialist op gebied van aanbestedingen, en staat zowel overheidsinstanties als inschrijvers bij. Onze specialisten op gebied van vastgoed en aanbestedingen adviseren en procederen indien noodzakelijk veelvuldig namens beide partijen.

Direct juridisch advies?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Wij horen graag van u.

Geschillen

Naast advisering op het gebied van aanbestedingen staat Asselbergs & Klinkhamer Advocaten ook de aanbestedende diensten en inschrijvers bij in geschillen (veelal in kort geding) die ontstaan naar aanleiding van aanbestedingsprocedures. Het betreft hier discussies over onder andere:

 • de geldigheid van de inschrijving,
 • gebrekkige motivering van een gunningsbeslissing,
 • onjuiste toepassing of uitleg van selectie of gunningscriteria.

 

Samenwerking vastgoedprojecten

Met het ontwikkelen van vastgoedprojecten zijn grote bedragen gemoeid. Vaak zo groot dat het nagenoeg onmogelijk is voor een enkele partij om dit op te brengen. Daarnaast kan het een goed idee zijn om risico’s voor het aangaan van vastgoedprojecten te spreiden.

Om deze redenen zijn er verschillende vormen van samenwerking mogelijk tussen private en publieke partijen. De drie meest voorkomende vormen van samenwerking in vastgoedprojecten zijn design & build, publiek-private samenwerking en projectontwikkelingsovereenkomsten.

Bij de constructie design & build wordt het ontwerp en de uitvoering van het project integraal aan één partij uitbesteed binnen één contract. De opdrachtgever, bijvoorbeeld een gemeente of schoolbestuur, blijft in dit geval zelf financier en exploitant. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud en de technische instandhouding van het gebouw.

De betrokken partijen in de samenwerkingsvorm design & build werken gezamenlijk en tegelijkertijd aan hetzelfde overkoepelende doel. Het voordeel van design & build is dat er minder tussentijdse overdracht van informatie en tussenfasen met nieuwe contracteringen en aanbestedingen nodig zijn.

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten kan u adviseren, vertegenwoordigen en uw belangen behartigen om middels een design & build-constructie het optimale resultaat te behalen.

Bij publiek-private samenwerking (PPS) is sprake van een langdurige samenwerking – vaak 20 of 30 jaar – tussen overheid en bedrijven bij vastgoedprojecten. De overheid besteedt het ontwerp, de bouw en het onderhoud uit aan een opdrachtnemer, vaak een consortium van verschillende partijen.

DBFMO

De meest voorkomende vorm van PPS is Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO). Al deze onderdelen vormen samen één project en worden in één contract door de overheid als opdrachtgever aan de opdrachtnemer overgedragen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de financiering van het project en hij krijgt periodiek betaald voor de geleverde prestaties of diensten door de overheid.

Hoogwaardige juridische begeleiding

Bij een samenwerkingsvorm als PPS is een hoogwaardige juridische begeleiding van groot belang, aangezien hier veel bijzondere aspecten en risico’s aan kleven. De vastgoedspecialisten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten hebben oog voor uw belang bij de keuze voor een samenwerkingsvorm. Wij kunnen de kansen en valkuilen van de diverse samenwerkingsvormen, waaronder DBFMO, voor u inzichtelijk maken en u hierover adviseren.

Naast de constructies van Design & Build en de PPS, in het bijzonder de DBFMO, zijn er ook nog vele andere samenwerkingsvormen van vastgoedprojecten die kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst.

Niet bij alle projecten kan echter gebruik worden gemaakt van één van de eerdergenoemde samenwerkingsvormen, omdat het project (Europees) aanbesteedt dient te worden.

Ook voor dit specialistische vakgebied geldt echter dat wij het proces van begin tot eind vakkundig en accuraat kunnen begeleiden en u van gedegen advies kunnen voorzien!

Begeleiden bouwproject

Het bouwcontractenrecht heeft zich ontwikkeld van een meer traditionele vorm naar een geïntegreerde vorm waarin architecten en aannemers gezamenlijk de wens van de opdrachtgever omzetten in bouwwerk.

De vastgoedrechtspecialisten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten staan onder meer aannemers, projectontwikkelaars, opdrachtgevers en architecten bij.

Wij kunnen een bouwproject onder andere begeleiden bij de onderhandelingen en het opstellen van een contract en – zo nodig – in eventuele juridische geschillen.

Wij adviseren en procederen over onderwerpen die voor de bouw een rol kunnen spelen.

Het gaat dan niet alleen om aanbestedingen, maar bijvoorbeeld ook om

 • staatssteun,
 • diverse soorten bouwcontracten,
 • verborgen gebreken,
 • gebiedsontwikkeling,
 • ruimtelijk omgevingsrecht en
 • milieurecht.

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten is bekend met al deze problemen én kan hiervoor ook adequate en efficiënte oplossingen bieden. Onze advocaten zijn thuis in alle standaardvoorwaarden voor de bouw en zij hebben vele procedures bij rechtbanken en de Raad van Arbitrage op hun naam staan.