Appartementsrecht en Vereniging van Eigenaars (VvE)

In het appartementsrecht ontstaan regelmatig conflicten. Tussen eigenaren onderling bijvoorbeeld, of tussen de VvE en een individuele eigenaar of tussen de VvE en een aannemer. Onze ervaring leert dat het tijdig inwinnen van juridisch advies (escalatie van) deze conflicten kan voorkomen.

Ik wil hier meer over weten

VvE- en Appartementsrecht

Als een eigenaar een gebouw met de bijbehorende grond opsplitst, ontstaan meerdere appartementsrechten. Een koper van zo’n appartementsrecht krijgt hiermee een aandeel in het (mede-)eigendom van het gebouw en de grond die erbij hoort, met een exclusief gebruiksrecht van een privé-gedeelte: het appartement.

Iedere appartementseigenaar is automatisch (van rechtswege) lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE is geen eigenaar van het gebouw; dit zijn alle appartementseigenaars samen. De VvE heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren te behartigen. Zo is de VvE verplicht een reservefonds in stand te houden met het oog op de bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten. Denk hierbij aan de kosten van (groot) onderhoud.

Rechten en plichten appartementseigenaar

De belangrijkste rechten en plichten van een appartementseigenaar staan in de splitsingsakte. Een splitsingsakte kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld als de feitelijke situatie niet langer overeenstemt met de splitsingsakte. Daarvoor is in beginsel unanimiteit of een 4/5 meerderheid van het totaal aantal stemmen vereist. De hypotheekhouder en andere derden met een zakelijk recht moeten ook toestemming geven voor wijziging van de splitsingsakte.

Ook in het huishoudelijk reglement kunnen (aanvullende) regels van orde worden opgenomen. Is er sprake van conflicterende regels? Dan geldt: eerst de wet, daarna de splitsingsakte, dan het huishoudelijk reglement.

Woning verhuur aan toeristen

''Is er sprake van conflicterende regels? Dan geldt: eerst de wet, daarna de splitsingsakte, dan het huishoudelijk reglement.''

De sectie Vastgoedrecht van AK

Het VvE- en appartementsrecht is een van de specialisaties van de vastgoedsectie van AK Advocaten. Wij staan zowel ontwikkelaars, makelaars als (particuliere) beleggers met raad en daad bij. Dat doen wij zowel met advies als in procedures. Ook beheerders, bestuurders en individuele leden van Vereniging van Eigenaren zijn bij ons aan het juiste adres.

U kunt bij ons terecht voor/bij:

  • advies over en het opstellen, uitleggen of wijzigen van de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement
  • advies over uw rechtspositie
  • bijstand tijdens een ALV
  • advies over verhuur (o.a. aan studenten, arbeidsmigranten en via AirBnB)
  • advies over het al dan niet mogen aanleggen van een dakterras of het maken van een opbouw
  • procedures over bijvoorbeeld het verkrijgen van een vervangende machtiging of de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VvE
  • geschillen met aannemers, leveranciers of andere derden

Ik ga contact opnemen