Faillissement? | Asselbergs & Klinkhamer Advocaten [Al >35 jaar]
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten niet zomaar een advocaat
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Faillissement

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Soms kan de onderneming of de ondernemer niet langer aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoen en houdt hij of zij noodgedwongen op de schuldeisers te betalen. In deze gevallen kan de rechtbank het faillissement uitspreken.

Specialisten faillissementsrecht

De sectie Ondernemingsrecht van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten beschikt over een zeer gedegen kennis op het gebied van het faillissementsrecht/insolventierecht, bestuurdersaansprakelijkheid en alles wat daarmee te maken heeft. Mede doordat wij zelf ook als curator in faillissementen van bedrijven en als bewindvoerder in surseances van betaling optreden, zijn wij zeer bedreven in het begeleiden van bedrijven die in zwaar weer verkeren en dreigen af te stevenen op een faillissement.

Direct juridisch advies?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Wij horen graag van u!

Neem contact op

Beschikkingsonbevoegd

Het gevolg van het faillissement is dat het bedrijf of de ondernemer het beheer en de beschikking over zijn of haar vermogen verliest. Deze beschikkingsonbevoegdheid houdt bijvoorbeeld in dat de ondernemer geen betalingen meer mag doen of contracten aan mag gaan. Er wordt als het ware beslag gelegd op het gehele vermogen van de failliete ondernemer en/of de onderneming, afhankelijk van de gekozen rechtsvorm. Dit vermogen wordt gebruikt om de vorderingen te voldoen die de gezamenlijke schuldeisers op het failliete bedrijf of de failliete ondernemer hebben. Zij worden voldaan naar rato van hun vordering, met inachtneming van eventuele wettelijke of goederenrechtelijke voorrangsrechten.

Curator

In geval van een faillissement van een bedrijf stelt de rechtbank een curator aan. De hoofdtaak van de curator is om het vermogen van de schuldenaar te gelde maken en het verdelen van de opbrengst onder de schuldeisers.

De curator onderzoekt daarnaast de gang van zaken in het bedrijf in de periode die vooraf ging aan het faillissement. Hij of zij bekijkt ook of de bestuurder persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt om een schadevergoeding te eisen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Op deze manier kunnen de verhaalsmogelijkheden voor de gezamenlijke schuldeisers worden vergroot.

De curator wordt niet aangesteld om de ondernemer bij te staan, maar om de belangen van de gezamenlijke schuldeisers te behartigen. Uiteraard houdt de curator ook rekening met maatschappelijke belangen, zoals de positie van werknemers van het failliete bedrijf.

Eén van onze advocaten, Hans van Oijen, wordt met regelmaat benoemd tot curator. Als u op welke manier dan ook betrokken bent bij één van de bij ons in behandeling zijnde faillissementen, kunt u veel interessante informatie halen uit het insolventieregister. Schuldeisers kunnen op een eenvoudige manier hun vordering online indienen.

Juridische begeleiding bij faillissement

Schakelt u Asselbergs & Klinkhamer Advocaten in het geval een dreigend faillissement van een bedrijf tijdig in, dan kunnen wij de negatieve gevolgen voor alle betrokken partijen zoveel mogelijk beperken. Door bijvoorbeeld sanering en/of het aanbieden van een crediteurenakkoord kan een faillissement soms worden voorkomen.

Als een faillissement onafwendbaar blijkt, maken wij een deugdelijke risico-inventarisatie, waarin onder andere wordt gekeken naar bestuurdersaansprakelijkheid en persoonlijke borgstellingen. Wij treffen daarbij de nodige maatregelen in verband met de toegepaste financierings- en zekerheidsconstructies.

Doorstart na faillissement bedrijf

De sectie Ondernemingsrecht van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten staat ondernemers met raad en daad bij in de aanloop naar het faillissement. Eén van de speerpunten is de volledige begeleiding van de doorstart van ondernemingen. Ons kantoor is door de jaren heen leidend geweest bij een groot aantal geslaagde doorstarts.