Eenzijdige beëindiging contract - Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Eenzijdige beëindiging contract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas tempor a tortor egestas hendrerit.

Een arbeidsovereenkomst (contract) kan op verschillende wijzen worden beëindigd. Bij ontslag kan het gaan om een werknemer die zelf het contract opzegt, maar ook de werkgever kan overgaan tot beëindiging van het contract. Als de werkgever en werknemer het eens zijn over de beëindiging van het dienstverband, wordt gesproken van een beëindiging op basis van wederzijds goedvinden en wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld.

Ontslag en het UWV

Bij eenzijdige beëindiging door de werkgever moet worden gedacht aan het opzeggen van het contract en de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. In de meeste gevallen heeft de werkgever toestemming nodig van het UWV om de werknemer te ontslaan. Een ontslagaanvraag kan verschillende gronden hebben, zoals langdurige arbeidsongeschiktheid, bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie.

Als toestemming is verleend, moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de toepasselijke opzegtermijn. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan bijvoorbeeld niet rechtsgeldig worden opgezegd, tenzij een tussentijdse opzegmogelijkheid in de overeenkomst is opgenomen. Ontbreekt de ontslagvergunning of is er sprake van een ander opzegverbod (bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap van de werknemer), dan is de opzegging vernietigbaar. Als de opzegging door de rechter wordt vernietigd wordt deze geacht niet te zijn gedaan. Het wel of niet voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot opzegging heeft dus ingrijpende gevolgen voor de arbeidsverhouding. De advocaten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten kunnen u met hun ruime ervaring op het gebied van de ontslagaanvraag en andere juridische aspecten van de opzegging adviseren en het traject bij het UWV voor u opstarten.

Onmiddellijke beëindiging; ontslag op staande voet

Soms kan het dienstverband onmiddellijk worden beëindigd, bijvoorbeeld tijdens de proeftijd. Daarvoor is een geldig proeftijdbeding vereist. Om rechtsgeldig te zijn moet het beding schriftelijk zijn vastgelegd, duurt de proeftijd even lang voor beide partijen en geldt er een wettelijke maximumtermijn. Tijdens de proeftijd mogen partijen in beginsel de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen zonder dat de normale ontslagregels van toepassing zijn. De meest ingrijpende maatregel is ontslag op staande voet. Er moet dan sprake zijn van een dringende reden en het ontslag moet onverwijld (direct) zijn gegeven. Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel waarbij verschillende risico’s aan de orde kunnen zijn. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten kan u adviseren over de haalbaarheid van ontslag op staande voet en de gerechtelijke procedure die daar eventueel op kan volgen.

Heeft u een vraag?

Binnen 48 uur antwoord.

Stel hier uw vraag

Ontbinding via de rechter

De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens goed onderbouwde gewichtige redenen. Bij de ontbindingsprocedure komt het toekennen van een ontslagvergoeding ter sprake, terwijl dit niet het geval is bij een ontslagprocedure via UWV. Meestal wordt de vergoeding berekend op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule, waarbij rekening wordt gehouden met de duur van het dienstverband, het salaris, de leeftijd van de werknemer en een eventuele correctiefactor.

Collectief ontslag

Aangezien andere eisen worden gesteld bij een collectief ontslag dan aan de normale ontslagprocedure, moet tijdig worden onderkend dat het gaat om een collectief ontslag. Hiervan is sprake als de werkgever het voornemen heeft om 20 of meer werknemers te ontslaan om bedrijfseconomische redenen binnen een periode van 3 maanden en binnen hetzelfde werkgebied. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten is gespecialiseerd in verlenen van juridische bijstand in het kader van reorganisaties en collectieve ontslagprocedures.

Ons advies is tijdig contact op te nemen zodat wij u reeds in een vroeg stadium preventief kunnen adviseren over de mogelijke beëindigingswijzen en de opbouw van het personeelsdossier. Vervolgens kunt u rekenen op onze assistentie bij beëindigingstrajecten en de uitvoering daarvan.

Neem contact op!

Arbeidsrecht